بیمه باربری البرز+خرید، استعلام و مشاوره

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.

بیمه باربری یکی از قدیمی ترین بیمه ها در جهان محسوب می شود. این بیمه نامه به دلیل تجارت و جابه جایی کالاها از زمان های قدیم رواج داشته است. به دلیل افزایش جمعیت و پیشرفت سیستم های حمل و نقل، بیمه باربری نیز دچار تغییراتی شده است. این بیمه نامه به 3 دسته بیمه باربری داخلی، صادراتی و وارداتی تقسیم می شود. فاکتور مهم در تعیین نرخ بیمه باربری، پوشش یا همان کلوزهای آن است. مجموعه شرایط A,B,C خزرات تحت پوشش بیمه باربری را تعیین می کنند.

بیمه شخص ثالث با تخفیف

بیمه البرز بیشترین پورتفوی بیمه باربری را دارد. مزایایی مانند حق بیمه کمتر، پرداخت آسان، پوشش های تکمیلی و تعدد بیمه های باربری در این شرکت باعث خوشنامی بیمه باربری البرز شده است.

مجموعه شرایط A بیمه باربری

خطرات مشمول بيمه
خطرات تحت پوشش


۱ـ بيمه باربری با کلوز A همه خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثناء شده در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶، ۷ را پوشش مي دهد.

خسارت همگاني

۲ـ بيمه باربری با کلوز A خسارات همگاني و هزينه هاي نجات را كه به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بند هاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ به وجود آمده و طبق قرار داد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش ميدهد.

مسئوليت مشترك درتصادم
۳ـ به موجب شرط مندرج در قرار داد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه به عهده مي گيرد، بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هرگاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه گر را اگاه نمايد. در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.

استثنائات
۴ـ بيمه باربری با کلوز A به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:
(۱/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد (در موارد مربوط به اين شرط ” بسته بندي ” شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد ( به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
(۶/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود ازاين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي ميتواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثناء در صورتي كه قرار داد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آورخريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.


(۷/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
۵ـ(۱/۵)- اين بيمه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريا نوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي كنند.

۶ـ اين بيمه به هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دوقدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف (غير از دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷ـ اين بيمه نامه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هاي ناشي از مواردزير را پوشش نمي دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورودكارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷) عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي.

مدت اعتبار بيمه نامه

شرط حمل
۸ـ(۱/۸)- مشروط به رعايت بند ۱۱، اين بيمه از زماني كه كالاي مورد بيمه، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هروسيله حمل ديگري براي شروع حمل براي اولين بار ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي يابد و در يكي از حالات زير هركدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود:
(۱/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه نامه.
(۲/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبل از آن كه بيمه گذاريا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسائل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي مورد بيمه استفاده كنند.
(۴/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸) هرگاه پس از تخليه كالاي مورد بيمه ازكشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير ازمقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه گذار، هرنوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هرنوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرار داد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرار داد حمل و نقل
۹ـ هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بيمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيزمنقضي مي شود مگر آنكه مراتب فورا به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن صورت در ازاء حق بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلت هاي مقرر در زير به قوت خود باقي مي ماند:
(۱/۹)- تازماني كه كالا در چنين بندر يا محلي به فروش رسيده و تحويل گردديا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هركدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالاي مورد بيمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي مي شود 

تغيير سفر
۱۰ـ(۱/۱۰)- هرگاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه گذار تغييرنمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به اينكه بيمه گذار مراتب را فورا به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
(۲/۱۰)- هرگاه حمل كالاي مورد بيمه طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتي بدون اطلاع بيمه گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي است.

خسارات
نفع بيمه اي
۱۱ـ(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- مشروط به رعايت بند ۱/۱۱ فوق، بيمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطربيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي شود، دريافت دارد، حتي اگرخسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.


هزينه حمل تا مقصد نهايي
۱۲ـ هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه به طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مورد بيمه به مقصد توسط بيمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه گذار يا كاركنان وي نمي گردد.

خسارت كلي فرضي بيمه باربری با کلوز A
۱۳ـ درخواست خسارت به عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غيرقابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعيين شده، از قيمت آن كالا در مقصد بيشترخواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي بيمه باربری با کلوز A

۱۴ـ(۱/۱۴)- اگر بيمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شود درصورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه به صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد: 
فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه گذار تحصيل شده است، مي باشد. تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده، خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.

منافع حاصل از بيمه در بيمه باربری با کلوز A

(۱/۱۵)- بيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي دهد كه ادعاي خسارت مي كند، اعم ازاينكه قرارداد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه نامه به او منتقل شده باشد.
(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت گيران كالاي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع نمي كند.

به حداقل رساندن خسارات

وظايف بيمه گذار
۱۶ـبيمه گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند: 
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا حفظ كنند
در مقابل، بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي نمايد.

عدم اسقاط حق بيمه باربری با کلوز A
۱۷ـ اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر به منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه به عمل مي آيد، نبايد به عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.

اجتناب از تاخير بيمه باربری با کلوز A
۱۸ـ از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه در كنترل وي مي باشد، بايد با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيرد.

قانون وعرف بيمه باربری با کلوز A
۱۹ـ اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بيمه گر را مطلع كند، شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد.

بیمه باربری

مجموعه شرایط B

خطرات مشمول بيمه
خطرات تحت پوشش

۱ـ بیمه باربری با کلوز B خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ را پوشش مي دهد.
(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار
(۲/۱/۱)- به گل نشستن، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب.
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.
(۶/۱/۱)- زلزله، آتشفشان يا صاعقه.
(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)-به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي. 
(۳/۲/۱)- ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر يا محل انبار. 
(۳/۱)- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

خسارت همگاني بیمه باربری با کلوز B

۲ـ اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات را كه به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز مواد مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ به وجود آمده و طبق قرار داد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي دهد.
مسئوليت مشترك در تصادم
۳ـ به موجب شرط مندرج در قرار داد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه به عهده مي گيرد. بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هرگاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه گر را آگاه نمايد. در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.

استثنائات بیمه باربری با کلوز B

۴ـ اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:
(۱/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به اين شرط “بسته بندي” شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد (به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند۲)
(۶/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران،اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري(طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف.
(۸/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
۵ـ (۱/۵)- اين بيمه به هيچ وجه تلف شدن،آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل ازشروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي كنند.
۶ـ اين بيمه به هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
(۲/۶)-توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷ـ اين بيمه نامه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف بر اندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا ازطرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غيرقانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي.

مدت اعتبار بيمه نامه بیمه باربری با کلوز B

شرط حمل
۸ـ (۱/۸)- مشروط به رعايت بند۱۱، اين بيمه از زماني كه كالاي مورد بيمه، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هر وسيله حمل ديگري براي شروع حمل براي اولين بار ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي يابد و در يكي از حالات زير، هر كدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود:
(۱/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه نامه.
(۲/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبل ازآن، كه بيمه گذار يا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)-هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هريك از وسايل حمل زميني يا ساير وسايل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي مورد بيمه استفاده كنند.
(۴/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸)- هرگاه پس از تخليه كالاي مورد بيمه ازكشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير از مقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸) اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه گذار، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرار داد حمل و نقل بیمه باربری با کلوز B

۹ـ هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختياربيمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرار داد خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيز منقضي مي شود مگر آنكه مراتب فورا به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن صورت در ازاء حق بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلت هاي مقرر در زير به قوت خود باقي مي ماند:
(۱/۹)- تا زماني كه كالا در چنين بندر يا محلي به فروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هركدام زودتر واقع شود. 
(۲/۹)- اگر كالاي مورد بيمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي مي شود.
تغيير سفر
۱۰ـ (۱/۱۰)- هرگاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه گذار تغيير نمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به اينكه بيمه گذار مراتب را فورا به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
(۲/۱۰)- هرگاه حمل كالاي مورد بيمه طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند۱/۸) آغاز اما كشتي بدون اطلاع بيمه گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي است.

خسارات بیمه باربری با کلوز B

نفع بيمه اي
۱۱ـ(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- مشروط به رعايت بند ۱/۱۱ فوق، بيمه گذارحق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي شود، دريافت دارد، حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.

هزينه حمل تا مقصد نهايي بیمه باربری با کلوز B

۱۲ـ هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه گر هر گونه هزينه هاي اضافي كه به طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مورد بيمه به مقصد توسط بيمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ درمورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه گذار يا كاركنان وي نمي گردد.

خسارت كلي فرضي
۱۳ـ درخواست خسارت به عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعيين شده، ازقيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي

۱۴ـ(۱/۱۴)- اگر بيمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شود. در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه به صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد:
فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه گذار تحصيل شده است مي باشد.تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده،خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.

منافع حاصل از بيمه

۱۵ـ اين بيمه:
(۱/۱۵)- بيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي دهد كه ادعاي خسارت مي كند، اعم از اينكه قرار داد بيمه توسط اويا از سوي او منعقد شده يا بيمه نامه به او منتقل شده باشد.
(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت گيران كالاي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع نمي كند.

به حداقل رساندن خسارات
وظايف بيمه گذار

۱۶ـ بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا حفظ كنند.
در مقابل، بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي نمايد.

عدم اسقاط حق
۱۷ـ اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر به منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه به عمل مي آيد، نبايد به عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.

اجتناب از تاخير
بیمه باربری با کلوز B

۱۸ـ ازجمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه در كنترل وي مي باشد، بايد با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيرد.

قانون و عرف
بیمه باربری با کلوز B

۱۹ـ اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا” بيمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد 

مجموعه شرایط C

خطرات مشمول بيمه
خطرات تحت پوشش
۱ـ بیمه باربری با کلوز C خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ را پوشش مي دهد.
(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد: 
(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار
(۲/۱/۱)- به گل نشستن، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني
(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد با كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب.
(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.
(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
(۱/۲/۱)- فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي.
(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.

خسارت همگاني بیمه باربری با کلوز C
۲ـ اين بيمه نامه خسارات همگاني و هزينه هاي نجات را كه به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ به وجود آمده و طبق قرار داد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي دهد.
مسئوليت مشترك در تصادم
۳ـ به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دوكشتي در تصادم، بيمه گر جبران اين زيان را در قبال خطرات مورد تعهد در اين بيمه نامه به عهده مي گيرد. بيمه گذار تقبل مي نمايد كه هر گاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه گر را آگاه نمايد. در اين صورت بيمه گر حق دارد به هزينه خود دفاع از بيمه گذار را در دعوي به عهده گيرد.

استثنائات بیمه باربری با کلوز C
۴ـ اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد: 
(۱/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه گذار
(۲/۴)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
(۳/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن، يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد (در موارد مربوط به اين شرط “بسته بندي” شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي شوند).
(۴/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي مورد بيمه.
(۵/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد (به استثناء هزينه قابل پرداخت بر اساس بند۲).
(۶/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود ازاين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي ميتواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آورخريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.
(۷/۴)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف.
(۸/۴)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.
۵ـ(۱/۵)- اين بيمه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابليت دريانوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نا مناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- در مواردي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري(طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرار داد الزام آورخريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي گردد.
(۳/۵)- بيمه گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريا نوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه را از خود اسقاط مي كنند.
۶ـ اين بيمه به هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هايي را كه علت اصلي آنها يكي از موارد زير باشد جبران نمي كند:
(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دوقدرت متخاصم.
(۲/۶)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه.
۷ـ اين بيمه نامه به هيچ وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه هاي ناشي از مواردزير را پوشش نمي دهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورودكارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يا اغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
(۲/۷)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.
(۳/۷)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.
(۴/۷) عمل هر شخصي با انگيزه سياسي عقيدتي يا مذهبي.

مدت اعتبار بيمه نامه بیمه باربری با کلوز C
شرط حمل

۸ـ(۱/۸)- مشروط به رعايت بند ۱۱، اين بيمه از زماني كه كالاي مورد بيمه، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هروسيله حمل ديگري براي شروع حمل براي اولين بار ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي يابد و در يكي از حالات، زير هركدام زودتر واقع شود، منقضي مي شود:
(۱/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه نامه.
(۲/۱/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه نامه يا قبل از آن كه بيمه گذاريا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- هنگامي كه بيمه گذار يا كاركنان او تصميم مي گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسائل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي مورد بيمه استفاده كنند.
(۴/۱/۸)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي مورد بيمه از كشتي در آخرين بندر تخليه.
(۲/۸) هرگاه پس از تخليه كالاي مورد بيمه ازكشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير ازمقصد تعيين شده در بيمه نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقي است ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- اين بيمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الي ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه گذار، هرنوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هرنوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قراردادباربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرار داد حمل و نقل بیمه باربری با کلوز C
۹ـ هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بيمه گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرار داد خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه يابد يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط ۸ فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيزمنقضي مي شود مگر آنكه مراتب فورا به بيمه گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن صورت در ازاء حق بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه گر) اين بيمه تا يكي از مهلت هاي مقرر در زير به قوت خود باقي مي ماند:
(۱/۹)- تا زماني كه كالا در چنين بندر يا محلي به فروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هركدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالاي مورد بيمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضي مي شود.

تغيير سفر بیمه باربری با کلوز C

۱۰ـ(۱/۱۰)- هرگاه پس از شروع اين بيمه مقصد توسط بيمه گذار تغييرنمايد، بقاء اعتبار اين بيمه مشروط است به اينكه بيمه گذار مراتب را فورا به بيمه گر اعلام كند و شرايط و حق بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.
(۲/۱۰)- هرگاه حمل كالاي مورد بيمه طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتي بدون اطلاع بيمه گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي است.

خسارات بیمه باربری با کلوز C

نفع بيمه اي
۱۱ـ(۱/۱۱)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي مورد بيمه نفع بيمه اي داشته باشد.
(۲/۱۱)- مشروط به رعايت بند ۱/۱۱ فوق، بيمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطربيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي شود، دريافت دارد، حتي اگرخسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.

هزينه حمل تا مقصد نهايي بیمه باربری با کلوز C

۱۲ـ هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرات تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه گر هرگونه هزينه هاي اضافي كه به طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال مورد بيمه به مقصد توسط بيمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات اين بند شامل هزينه هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثنائات مندرج در بندهاي ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدات مالي بيمه گذار يا كاركنان وي نمي گردد.

خسارت كلي فرضي
بیمه باربری با کلوز C
۱۳ـ درخواست به عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غيرقابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به مقصد تعيين شده، از قيمت آن كالا در مقصد بيشترخواهد بود رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي بیمه باربری با کلوز C
۱۴ـ(۱/۱۴)- اگر بيمه گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه نامه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي شود درصورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.
(۲/۱۴)- چنانچه اين بيمه به صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد: 
فرض مي شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه نامه اوليه و كليه بيمه نامه هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه گذار تحصيل شده است، مي باشد. تعهد بيمه گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده، خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت، بيمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه نامه هاي ديگر به بيمه گر مي باشد.

منافع حاصل از بيمه باربری با کلوز C
(۱/۱۵)- بيمه گذاري را تحت پوشش قرار مي دهد كه ادعاي خسارت مي كند، اعم ازاينكه قرار داد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه نامه به او منتقل شده باشد.
(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت گيران كالاي مورد بيمه تسري نمي يابد و آنان را منتفع نمي كند.

به حداقل رساندن خسارات
وظايف بيمه گذار
۱۶ـ بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند: 
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملا حفظ كنند
در مقابل، بيمه گر علاوه بر ساير خسارات قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه، هزينه هاي متناسب و معقولي كه بيمه گذار جهت انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي نمايد.

عدم اسقاط حق

۱۷ـ اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر به منظور نجات، حفظ يا مرمت يا بازيافتن مورد بيمه به عمل مي آيد، نبايد به عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
اجتناب از تاخير
۱۸ـ از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدامات بيمه گذار براي حمل كالا در تمام موارد تا حدي كه در كنترل وي مي باشد، بايد با سرعت معقول و به نحو متعارف انجام گيرد.

قانون وعرف
۱۹ـ اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.
تذكر: بيمه گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه نامه مطابق بند ۹ و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند ۱۰ فورا” بيمه گر را مطلع كند، شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد مي باشد.

شرايط پرداخت حق در بيمه باربري


 معمولاً در هنگام صدور بيمه باربری حق بيمه مربوطه به صورت نقد و يا چك روز پرداخت مي گردد وهرگونه تقسيط حق بيمه صرفاً با اخذ تقاضا و تعهد كتبي بيمه گزار و لحاظ شرايط ذيل و صدور الحاقيه براي تقسيط مجاز مي باشد.

۱- ۱-به صورت نقد ويا چك روز
۲- ۲-تقسيط حق بيمه(صرفاً با اخذ تقاضاي بيمه گزار)
۳- ۲۰%كل حق بيمه به صورت نقد(اولين قسط)
۴- حداكثر فاصله اقساط ۲ ماهه
۵- وارداتي: حداكثر در ۴ قسط و فاصله آخرين قسط ۶ ماه بعد از صدوربيمه نامه ميباشد.
صادراتي: حداكثر در ۲ قسط و فاصله آخرين قسط ۳ ماه بعد از صدور بيمه نامه ميباشد .

فرآيند پرداخت خسارت بيمه باربري


۱- پس از اعلام خسارت كتبي يا تلفني بيمه گذار ، بيمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشكيل مي شود.

۲- در صورت نياز كارشناس بازديد ازمحموله خسارت ديده بازديد، و علت و ميزان خسارت را گزارش مي نمايد.

۳- اسناد ومدارك مورد نياز جهت بررسي پرونده خسارت با توجه به شرايط بيمه نامه و علت خسارت ازبيمه گذار دريافت مي شود .

۴- در صورت قابل پرداخت بودن خسارت ميزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئين نامه حدود اختيارات به تائيد مسئولين مي رسد .

۵- در صورت تائيد رقم خسارت ، حواله خسارت صادر و پس از دريافت برگ جانشيني يا رسيد تسويه خسارت از بيمه گذار چك خسارت تحويل وي مي گردد.

۶- در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت ، مراتب به اطلاع بيمه گذار خواهد رسيد و پرونده مختومه مي گردد .

۷- در صورت اعتراض بيمه گذار به مبلغ خسارت يا مختومه شدن پرونده ، پرونده خسارت مجددا” رسيدگي شده و نتيجه نهايي به اطلاع بيمه گذار خواهد رسيد .

اسناد مورد نياز جهت پرداخت خسارت
 بیمه باربری:

الف – اسناد حمل وخريد

– پيش فاكتوريا پرو فرما proforma invoice
– بارنامه bill of lading
– فا كتور commercial invoice
– صورت بسته بندي packing list
– گواهي مبداء certificate of origin
– بارنامه حمل داخلي

ب – اسناد خسارت در بیمه باربری


– صورت مجلس گمركي : زماني كه خسارات وارده به كالا در گمركات مشهود باشد سندي به نام صورت مجلس گمركي توسط مقامات گمرك تنظيم مي گردد كه مبين نوع و تعداد كالا از نظر كم وكيف خسارت بوده و به تاييد و امضاء گمرك و شركت حمل و نقل مربوطه مي رسد اين سند حائز اعتبار حقوقي جهت اقدامات بازيافت خسارت مي باشد .
– راهنامه CMR : در صورت حمل زميني اين سند كه مخصوص حمل كننده است صادر مي شود ودرموارديكه محموله حمل شده در طي مسير دچار خسارت گردد كم وكيف خسارت در CMR مربوطه درج و توسط راننده تاييد و ممهور به مهر شركت حمل و نقل مي شود اين سند حائز اعتبارحقوقي جهت اقدامات بازيافت خسارت ميباشد .
– قبوض انبار گمركي : هنگامي كه كالاها وارد انبار گمرك مي شوند قبض انبار از سوي مسئولين صادر مي گردد و درموارديكه كالا داراي خسارت باشد مراتب در قبض انبار مربوطه درج مي گردد.
– گواهي عدم تحويل : در صورتيكه يك يا چند بسته كامل ازكل محموله به مقصد نرسد شركتهاي حمل و نقل پس از بررسي موضوع و عدم دريافت اطلاعي از كالاي مفقود شده و براساس صورت مجلس گمركي تنظيم شده در گمركات نسبت به صدور گواهي عدم تحويل اقدام مي نمايند كه سندي ضروري جهت بررسي خسارت واقدامات بازيافت خسارت مي باشد .
– گزارش مقامات انتظامي و كروكي حادثه : اين سند هنگام وقوع تصادف و يا بروز حوادث جاده اي توسط مقامات انتظامي محدوده مربوطه تهيه مي گردد وحاوي اطلاعاتي در خصوص چگونگي تصادف و مقصرين حادثه مي باشد .
– قبوض باسكول : قبوض باسكول جهت بررسي كسريهاي احتمالي كالا مورد استفاده قرار ميگيرند.
– گواهي بازرسي كالا : در صورتيكه خسارت درخارج از كشور اتفاق افتاده باشد بازديد كارشناسي توسط موسسات معتبري از قبيل Lloyds,SGS,IGS,IEI,…انجام مي پذيرد و گواهي مربوطه مبني بر علت وميزان خسارت صادرمي گردد اين گواهي جهت بررسي دقيق خسارت ضروري مي باشد .
– گزارش بازرسي كميت وكيفيت كالا quality and quantity inspection : گزارشي كه به منظور تعيين كميت وكيفيت وساير مشخصه هاي كالا يا تجهيزات توسط موسسه هاي بازرسي مستقل تهيه مي شود . سورويا نس نيز يكي از گزارشات بازرسي است كه پس از انجام عملياتي ازقبيل بازرسي ،بازبيني ، نمونه برداري ، اندازه گيري ، آزمايش و … صادر مي گردد .
– درافت سوروي : تعيين مقدار كالاها ي فله مانند غلات ،آهن الات و غيره( مواد فله خشك) روي كشتي با روش DRAFT SURVEY صورت مي گيرد در اين روش درافت كشتي قبل و بعد از تخليه محموله در نظر گرفته مي شود و پس از اعمال فاكتورهاي ديگري از جمله VEF,DEADWEIGHT,… و براساس قانون ارشميدس وزن كالا بدست مي آيد .
– ULLAGE SURVEY: تعيين مقدار كالاهاي فله مايع روي كشتي با آليج گيري صورت ميگيرد. باتوجه به كاليبره بودن مخازن ، اندازه گيري ميعانات تابع وزن مخصوص ، درجه دما و بررسي وضعيت قرارگرفتن كشتي در حالت عدم تعادل مي باشد كه براي رسيدن به وضعيت استاندارد از جداول مخصوصي دراين زمينه استفاده مي شود تا وزن كالا به طوردقيق اندازه گيري شود .

ج – اسناد گمركي و بانكي در بیمه باربری

– اعلاميه فروش ارز
– برگ ثبت سفارش
– پروانه سبز گمركي
– اظهارنامه خروجي كالا (صادراتي)
– پروانه ورود موقت كانتينر

پیمایش به بالا